Regulamin Mistrzostw PMU WORLD

09.03.2024 - 10.03.2024

Warszawa

INFORMACJE OGÓLNE

MISTRZOSTWA POLSKI PMU 2023 (Zwane dalej „Mistrzostwa”) są wydarzeniem o charakterze otwartym, udział w nich mogą brać certyfikowani linergiści.

Mistrzostwa odbywają się w Warszawie dnia 09-10.03.2024 r. podczas Targów i Kongresu Beauty Forum. Adres wydarzenia: Warszawa Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Organizatorem Mistrzostw jest Firma ArtPmu Szymon Eliasz z siedzibą przy ul. Wandy 1, 57-300

Kłodzko. Kontakt mailowy do Organizatora mistrzostwa.polski.pmu@gmail.com lub telefoniczny pod nr tel: 530304207. Partnerem wydarzenia jest Firma Health & Beauty Media Sp. z o.o- BEAUTY FORUM POLSKA, jako główny organizator Targów i Kongresu Beauty Forum Polska. Partner wydarzenia odpowiada za zapewnienie ogólnego bezpieczeństwo uczestników wydarzenia jak i ich partnerów oraz zapewnia powierzchnię targową na której odbywają się Mistrzostwa. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zabiegi wykonywane podczas Mistrzostw oraz przebieg ich organizacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Mistrzostwach Regulamin składają się z 4 części:

Część 1: Warunki rekrutacji uczestników oraz zasady kwalifikacji finalistów.

Część 2: Przebieg finałów mistrzostw oraz odpowiedzialność uczestników i modelki

Część 3: Odpowiedzialność i zobowiązania organizatora

Część 4: Załączniki

Część 1: Warunki rekrutacji uczestników oraz zasady kwalifikacji finalistów.

Warunki rekrutacji uczestników

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach jest przyjmowane w terminie od 01.11.2023 r. do 01.02.2024 r. W celu zgłoszenia udziału w Mistrzostwach należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.pmu-world.pl
 2. Przesłać zdjęcia 3 swoich prac danej partii – to jest:
  • zdjęcia 3 prac brwi w przypadku zgłoszenia do kategorii Master of Brows.
  • zdjęcia 3 prac ust przy zgłoszeniu do kategorii Master of Lips,
  • zdjęcia 3 prac powiek przy zgłoszeniu do kategorii Eyes

 

 • zdjęcia 3 prac brwi, ust i powiek w przypadku kategorii Grand Master ( nie muszą być to zdjęcia na jednej modelce)

Nie ma wytycznych co do sposobu zrobienia danego zdjęcia, jednak powinny być to zdjęcia nie przerobione w programach graficznych.

 • Przesłać podpisany regulamin. Wysłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach i podpisanego regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

Na podstawie przesłanych zdjęć sędziowie wyłonią osoby, które przejdą do finału i na żywo wykonają pigmentację podczas Targów Beauty Forum Polska

Liczba miejsc w poszczególnych kategoriach jest ograniczona – maksymalnie 12 finalistów w każdej kategorii

Lista finalistów zostanie ogłoszona 10.02.2024 r.  publiczne – na stronie www mistrzostw oraz na portalach społecznościowych związanych z mistrzostwami. Informacja ta zostanie także przekazana każdemu z finalistów na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zasady kwalifikacji finalistów

 1. W tej części każdy finalista zobowiązany jest do przesłania na adres email mistrzostwa.polski.pmu@gmail.com: – skanu certyfikatu ukończenia szkolenia podstawowego z makijażu permanentnego

-krótkiego opisu o sobie (tekst do 3000 znaków)

-oświadczenie uczestnika potwierdzające stosowanie na Mistrzostwach: urządzeń, akcesoriów, pigmentów i preparatów około zabiegowych stosowanych w makijażu permanentnym certyfikowanych i dopuszczonych do pracy na terenie UE (zał.4) Organizator ma prawo zwrócić się do uczestnika mistrzostw w sprawie przedstawienia odpowiedniej dokumentacji

 • Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw informacji na jakim urządzeniu będzie pracował oraz Kart MSDS pigmentów, które będą wykorzystane podczas pracy na Mistrzostwach Polski.
 • Dane uczestników podane podczas rejestracji będą uważane za właściwe do wypełnienia dyplomów oraz dokumentacji wymaganej na rzecz Mistrzostw.

III. Uczestnicy, którzy dostaną się do finału zobowiązani są do uiszczenia opłaty.

Opłata z pojedyncze kategorie tj. Master of Brows, Master of Lips, Master of Eyes to 2000 zł netto. Opłata za najwyższą kategorię grand Master to 3 500 zł netto

 • Płatność uczestnika, który dostał się do Finału powinna zostać uiszczona do 4 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu Mistrzostw na konto bankowe podane przez Organizatora, wysłane w wiadomości email do zakwalifikowanych uczestników.
 • Brak dokonania płatności w okresie 4 dni jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Mistrzostwach. Organizator ma możliwość zakwalifikowania innej osoby z listy rezerwowej.
 • Opłaty za udział w Finale Mistrzostw Polski PMU są bezzwrotne, niezależnie od przyczyn rezygnacji lub niestawienia się podczas Mistrzostw.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty za uczestnictwo w Finale Mistrzostw użytkownik otrzyma potwierdzenie udziału w finale wraz ze wszelkimi informacjami dotyczącymi wydarzenia.
 • Po zgłoszeniu udziału w Mistrzostwach nie można odstąpić swojego miejsca innej osobie.
 • Rejestracja uczestników powinna odbywać się samodzielnie. Nie można przesyłać zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Wyjątkami są sytuacje w których uczestnik nie może w danym okresie złożyć kwestionariusza zgłoszeniowego. Organizator wymaga wtedy pisemnego upoważnienia dla osoby składającej Kwestionariusz za uczestnika.

Część 2: Przebieg finałów mistrzostw oraz odpowiedzialność uczestników

Przebieg Mistrzostw reguluje Harmonogram, stanowiący załącznik do regulaminu (zał.5) Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Uczestnik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z Harmonogramem.

 

Każda kategoria będzie składała się z części teoretycznej i praktycznej. Finaliści będą poddani testowi wiedzy na temat PMU. następnie przystąpią do pigmentacji modelki i partii według kategorii. Podczas kategorii GRAND MASTER uczestnik powinien posiadać jedną modelkę, na której wykona 3 makijaże permanentne: brwi, ust i powiek.

Uczestnik zobowiązany jest do wykonania swojej pracy samodzielnie, bez pomocy osób trzecich, w ścisłym przewidzianym czasie trwania danej kategorii.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność związaną z pigmentacją swojej modelki. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zabiegu.

Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania stosownej dokumentacji zabiegowej (zgody na zabieg) do której będzie miało wgląd JURY.

Uczestnik zobowiązany jest samodzielnie poinformować modela o charakterze zabiegu, jego przebiegu, przeciwwskazaniach, możliwych reakcjach niepożądanych oraz efekcie jaki zostanie uzyskany po wykonaniu makijażu permanentnego.

Uczestnik we własnym zakresie/ na własny koszt i na własną odpowiedzialność zapewnia sobie modela/ modeli na których będzie wykonywał prace objęte w danym konkurencją.

Zarówno uczestnik jak i jego model przed rozpoczęciem Mistrzostw podpisują oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku. Treść zgody zawarta jest w załączniku do regulaminu. Brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Mistrzostwach zarówno uczestnika jak i modela.

Wówczas Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu oraz nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Uczestnik nie może rozpocząć pigmentacji przed wyraźnym sygnałem rozpoczęcia danej kategorii oraz zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania i niekontynuowania pigmentacji po zakończeniu czasu przewidzianego na daną kategorię i usłyszeniu sygnału STOP. Sygnały te ogłaszane są przez Organizatora Mistrzostw. Za przedłużenie czasu pigmentacji będą przyznawane ujemne punkty karne. Po zakończonej pracy uczestnik ma obowiązek w przeciągu 15 min posprzątać swoje stanowisko pracy ( co będzie także punktowane)

Organizator nie odpowiada za opóźnienia Uczestników i Modeli (z jakichkolwiek powodów zależnych i niezależnych od nich) i późniejsze rozpoczęcie konkurencji. Spóźniony Uczestnik może przystąpić do wykonania swojej pracy, natomiast czas wyznaczony na konkurencje skróci mu się o czas jego nieobecności. W przypadku spóźnień nie ma możliwości przedłużenia czasu pigmentacji ani wykonania jej w innym czasie i terminie.

Uczestnik zobowiązany jest wezwać fotografa wyznaczonego przez Organizatora, który wykona zdjęcie całej twarzy modela oraz obszaru pigmentacji zarówno przed zabiegiem, jak i po jego zakończeniu. Brak

wykonanej fotografii dyskwalifikuje uczestnika z Mistrzostw.

W trakcie Mistrzostw uczestnicy korzystają z własnych materiałów, urządzeń, produktów i akcesoriów i narzędzi potrzebnych im do pracy. Wybór producenta pigmentów i urządzeń wykorzystywanych do pracy na Mistrzostwach przez Uczestnika jest dobrowolny i nie ma wpływu na ocenę sędziów. Warunkiem jest spełnienie norm oraz dopuszczenie do pracy na terenie UE.

Po zakończenia konkurencji sędziowie zastrzegają sobie czas na dokonanie rzetelnej oceny pracy. Modelka musi być przez ten czas być dyspozycyjna i pozostać w miejscu gdzie odbywa się ocena sędziowska, do momentu aż sędziowie zdecydują, że może opuścić teren Mistrzostw.

Po zakończeniu pigmentacji, przed oceną sędziów dozwolone jest użycie delikatnego podkładu typu fluid, w celu wyrównania kolorytu skóry. Wykonanie zbyt mocnego makijażu, spowoduje zmycie go przez sędziów w celu przeprowadzenia poprawnej procedury oceny.

Opuszczenie miejsca pracy przez Uczestnika lub modelkę w czasie pracy bez zgłoszenia i pozwolenia Organizatora może skutkować dyskwalifikacją.

Uczestnik nie może korzystać z własnego łóżka, krzesła oraz szafki podczas Mistrzostw (rzeczy te zapewnia organizator) Wyjątkami jest okoliczność niepełnosprawności lub innych przyczyn zdrowotnych, które rozpatrzy Organizator jeśli chodzi o specjalne wyposażenie.

Uczestnikom zabrania się podczas trwania Mistrzostw używania telefonu komórkowego oraz aparatu. Nie wolno robić zdjęć swoim modelkom, sobie ani innym uczestnikom wydarzenia, podczas trwania kategorii w której biorą udział.

Uczestnikom zabrania się publikacji zdjęć swoich modeli oraz innych uczestników przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

 

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących podczas trwania Mistrzostw. W tym zakresie musi przestrzegać poleceń Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem.

Uczestnik na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, ponosi odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi oraz innym uczestnikom, sędzią czy modelką biorącym udział w wydarzeniu, jeśli wynikają one z jego winy.

Każdy uczestnik powinien przestrzegać zasady życia społecznego, w szczególności przestrzegać zasady

„fair play” oraz zachowywać się zgodnie z normami społecznymi i zasadami kultury osobistej. Swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia Mistrzostw lub zaburzać pracy innym uczestnikom. Uczestnikowi zabrania się głośnego zachowania podczas Mistrzostw, które mogłoby zakłócić pracę innych uczestników.

Uczestnik po zakończeniu swojej pracy, nie może podchodzić do innych uczestników, którzy nadal wykonują zabieg oraz komentować i oceniać ich pracy.

Uczestnik lub modelka będąc pod wpływem alkoholu lub innych zabronionych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do udziału w Mistrzostwach lub zostaną zdyskawlifikowani.

Na teren Mistrzostw zabrania się uczestnikowi wnoszenia: alkoholu, środków odurzających, broni oraz innych przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.

Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie dojazd na Mistrzostwa, Organizator nie ponosi kosztów dojazdu oraz noclegu uczestnika wydarzenia.

Uczestnik zobowiązuje się w sposób właściwy do korzystania ze sprzętów które zapewnia Organizator tj. łóżko, krzesło, szafka czy gniazdko elektryczne.

Każde uszkodzenie mienia przez uczestnika lub modelkę będzie naprawiane przez Uczestnika i to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej w sytuacji naruszenia dobra materialnego lub społecznego Organizatora, uczestnika czy sędziego Mistrzostw.

Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia ubioru swojej modelki, przed ewentualnym zabrudzeniem, które może powstać podczas wykonywania zabiegu.

Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie wygodnego obuwia oraz stroju w kolorze białym. Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w środki do dezynfekcji powierzchni, dezynfekcji skóry, wszelkie materiały jednorazowe, w tym maseczki, czepki, fartuchy jednorazowe w kolorze białym oraz rękawiczki w dowolnym kolorze potrzebne mu do prawidłowego, bezpiecznego wykonania zabiegu.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w regulaminie podmiotu organizującego Targi i Kongres Beauty Forum, który udostępnia przestrzeń do organizacji Mistrzostw Polski Pmu.

Uczestnik ma prawo wglądu do karty oceny osobiście w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się na konkretną datę i godzinę z przewodniczącą jury.

Nie przestrzeganie owych zasad skutkować może dyskwalifikacją uczestnika oraz natychmiastowy nakazem opuszczenia stanowiska pracy.

Uczestnik Mistrzostw jest odpowiedzialny za zachowanie oraz przestrzeganie zasad przez swoją modelkę. Zobowiązania modelki:

Warunkiem uczestnictwa modelki w Mistrzostwach jest zapoznanie się i podpisanie zgody na wykonanie zabiegu przez uczestnika Mistrzostw.

Modelka zobowiązana jest do posiadania wcześniejszego makijażu permanentnego w obszarze, którego dotyczy dana kategoria.

Modelka musi być osobą pełnoletnią.

Modelka musi wyrazić zgodę na piśmie na wykonywanie zdjęć oraz upowszechnianie wizerunku, które zobowiązana jest dostarczyć Uczestnikowi a następnie do Organizatora przed rozpoczęciem Mistrzostw. Modelka zobowiązana jest również do podpisania umowy dotyczącej swojego udziału w Mistrzostwach

Modelka zobowiązana jest do ściągnięcia butów podczas zabiegu. Oraz ubrania się w kolorze białym. Organizator nie odpowiada za brak predyspozycji modelki do wykonania makijażu permanentego w danym obszarze twarzy.

Modelka podczas wykonywania zabiegu nie może posiadać nawet delikatnego makijażu okolicznościowego. Skóra twarzy musi być w pełni zdezynfekowana.

Modelka podczas oceniania pracy przez sędziów nie może udzielać informacji na temat swoich opinii dotyczących uczestnika oraz przebiegu zabiegu. Modelka nie może udzielać informacji nt. tego kto wykonywał zabieg. Modelka nie może komentować zabiegu oraz wykonania prac przez innych

 

uczestników Mistrzostw.

Modelka nie może posiadać biżuterii w okolicach twarzy podczas wykonywania zabiegu oraz podczas oceny pracy sędziów.

Część 3: Odpowiedzialność i zobowiązania organizatora

Organizator przeprowadza proces zgłaszania się uczestników, weryfikacje dokumentów uczestników, pobiera wpłatę rekrutacyjną, dba o ogólne przygotowanie wydarzenia, odpowiada za proces przebiegu mistrzostw, kontroluje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Integruje kontakty i relacje

pomiędzy uczestnikami, jurorami/ sędziami, partnerami, sponsorami wydarzenia. Dba o porządek podczas wydarzenia oraz przestrzega jego planu i regulaminu.

Organizator zapewnia uczestnikom grafiki reklamowe potwierdzające dostanie się do Finału Mistrzostw oraz wsparcie marketingowe tj. reklamowanie uczestnictwa danej osoby w wydarzeniu za pośrednictwem portali internetowych tj. strona www oraz portale społecznościowe, którymi zarządza Organizator.

Organizator zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom: łóżka kosmetycznego, krzesła, prześcieradła materiałowego oraz jednorazowego, 2 podłączenia do gniazdka przewodzącego prąd, szafeczkę kosmetyczną, zawierającą 3 poziomy oraz pojemnika na odpady. Wyposażenie, które zapewnia organizator są takiej samej jakości na każdym stanowisku.

Organizor nie zapewnia dodatkowego oświetlenia typu lampa ring.

Organizator nie zapewnia sprzętów do pigmentacji oraz akcesoriów. Uczestnik zobowiązany jest do pełnego wyposażenia produktowego swojego stanowiska pracy w urządzenia i produkty potrzebne mu podczas wykonywania zabiegu. Uczestnik dobrowolnie może skorzystać z dodatkowego oświetlenia, które sam sobie zapewni.

Organizator zapewnia uczestnikom i sędziom wodę w trakcie trwania poszczególnych kategorii. Organizator nie zapewnia obiadu uczestnikom, sędziom i patronom wydarzenia.

Organizator nie zapewnia modelek uczestnikom wydarzenia.

Część 4: Załączniki

Regulamin zawiera integralne części tj:

Załącznik nr.1 – Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Załącznik nr.2 – Oświadczenie o samodzielności wykonanych prac kwalifikujących do finału

Załacznik nr.3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych finalisty przez firmę ArtPmu Brand Szymon Eliasz oraz Health & Beauty zwane dalej Beauty Forum

Załącznik nr.4 – Oświadczenie uczestnika potwierdzające stosowanie na Mistrzostwach: urządzeń, akcesoriów, pigmentów i preparatów około zabiegowych stosowanych w makijażu permanentnym certyfikowanych i dopuszczonych do pracy na terenie UE.

Załącznik nr.5 – Zgoda dla uczestnika oraz modelki na rejestracje wizerunku podczas wydarzenia oraz zgody na używanie wizerunku w celach reklamowych wydarzenia.

Załacznik nr.5 – Harmonogram mistrzostw

Załącznik nr.6 – Umowa z modelką dotycząca uczestnictwa w mistrzostwach

Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów Organizatorowi najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem mistrzostw.